INCEPTION จิตพิฆาตโลก

INCEPTION จิตพิฆาตโลก

คำคมจากภาพยนต์เรื่อง INCEPTION จิตพิฆาตโลก

ชายผู้ก่อตั้งทีมจารกรรมความคิด เขาและทีมงานจะเจาะเข้าไปในจิตใจของเป้าหมายผ่านทางการแชร์ความฝัน เพื่อดึงเอาข้อมูลลับที่เป้าหมายเก็บงำไว้ในจิตใต้สำนึกออกมาตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง